[ Prijava ]
Glavni izbornik
Švicarska podrška obrazovanju medicinskih sestara u BiH – donacija opreme Fakultetu zdravstvenih studija Univerziteta u Bihaću

Kabinet kliničkih vještina sa visokosofisticiranim modelima – simulatorima  omogućava studentima da uvježbavaju proste i složene dijagnostičke i terapeutske procedure i sestrinske intervencije u realnom radnom okruženju. Na taj način se pripremaju za kliničku praksu u zdravstvenim ustanovama i osposobljavaju da stručno i efikasno pružaju kliničku njegu u budućem radu sa pacijentima.

U drugoj fazi projekta nabavljena je dodatna oprema za kabinete kliničkih vještina u osam javnih, visokoobrazovnih ustanova sa studijama zdravstvene njege/sestrinstva u BiH, ukupne vrijednosti 139 510 KM.

Sredstvima od 8 miliona KM, Vlada Švicarske finansira drugu fazu Projekta jačanja sestrinstva u BiH (2017–2021). Projekat provode Fondacija fami i Ženevske univerzitetske bolnice, u saradnji sa Ministarstvom prosvjete i kulture Republike Srpske, Federalnim ministarstvom obrazovanja i nauke, Federalnim ministarstvom zdravstva, Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, te Odjeljenjem za zdravstvo i ostale usluge i Odjeljenjem za obrazovanje Vlade Brčko Distrikta. Pored rada na unapređenju visokoškolskog obrazovanja medicinskih sestara, projekat se bavi i poboljšanjem i standardizacijom usluga zdravstvene njege u zajednici, te regulacijom sestrinske profesije.


Visokosofisticirana oprema koja je donirana Fakultetu zdravstvenih studija u Bihaću za potrebe kompletiranja opreme kabineta kliničkih vještina, omogućava modernizaciju nastavnog procesa i kapaciteta kabineta fakulteta. Oprema će se koristiti kabinetu kliničkih vještina u svrhu izvođenja i ralizacije nastave iz predmeta Zdravstvena njega, te ostalih predmeta koji su usko vezani za provođenje zdravstvene njege i njege bolesnika,  a koji su vezani za osposobljavanje studenata za rad i provođenje sestrinskih kompetencija u radu. Oprema će unaprijediti nastavu, kao i omogućiti njen kvalitet, što će u konačnici rezultirati osposobljenosti studenata za samostalno izvođenje medicinsko-tehničkih radnji, dijagnostičkih i terapijskih postupaka u području zdravstvene njege i sestrinskog rada. Također, važno je istaći da se studentima korištenjem opreme omogućuje da se u znatnoj mjeri pripreme za izvođenje svih sestrinskih procedura u uslovima stvarnog radnog okruženja.

Predstavnici Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Bihaću zahvalni su Vladi Švicarske, Fondaciji fami i svim ustanovama koje su pomogle provedbi ovog Projekta, na cjelokupnoj dosadašnjoj saradnji, a naročito na donaciji pomenute opreme koja je od velikog značaja za usavršavanje vještina i sposobnosti studenata, te reformi i inovaciji nastavnih planova i programa I i II ciklusa studija Fakulteta zdravstvenih studija i njihovog usklađivanja sa standardima Evropske unije.

 


Više informacija o posjeti predstavnica Fondacije fami Fakultetu zdravstvenih studija možete pogledati na VIDEO_SNIMKU, a o radu same Fondacije na sljedećem linku.

Info blok