[ Prijava ]
Glavni izbornik
mr. sci. Alen Lonić, viši asistent

Alen Lonić rođen 23.08.1980. godine u Bihaću. Osnovnu školu završio u Cazinu, a srednju Medicinsku školu u Bihaću. Diplomirao na Fakultetu zdravstvenih studija u Sarajevu. Po završetku studija u Sarajevu zapošljava se u srednjoj Medicinskoj školi Bihać kao nastavnik za predmet Zdravstvena njega. Magistrirao na Fakultetu Zdravstvenih studija u Sarajevu 2016. godine, na temu Zastupljenost simptoma depresije kod radno aktivnih žena na području općine Bihać. Time stekao akademsku titulu magistar zdravstvene njege i terapije. Odlukom senata Univerziteta u Bihaću izabran je u naučno- nastavno zvanje višeg asistenta na Visokoj zdravstvenoj školi Univerziteta u Bihaću za užu oblast Zdravstvena njega za predmete Zdravstvena njega i Patronažna njega.


Edukacija i akademske titule
STEPENNAZIV TEZE
Magistar nauka, teza“ZASTUPLJENOST SIMPTOMA DEPRESIJE KOD RADNO AKTIVNIH ŽENA NA PODRUČJU OPĆINE BIHAĆ”, FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA SARAJEVO, 28.09.2016
Diplomski studij“SPECIFIČNOSTI ALKOHOLNE BOLESTI NA TERITORIJI UNSKO-SANSKOG KANTONA”, FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA SARAJEVO, 31.05.2007

Info blok