[ Prijava ]
Glavni izbornik
Viši asistenti


mr. sci. Alen Lonić viši asistent
Alen Lonić rođen 23.08.1980. godine u Bihaću. Osnovnu školu završio u Cazinu, a srednju Medicinsku školu u Bihaću. Diplomirao na Fakultetu zdravstvenih studija u Sarajevu. Po završetku studija u Sarajevu zapošljava se u srednjoj Medicinskoj školi Bihać kao nastavnik za predmet Zdravstvena njega. Magistrirao na Fakultetu Zdravstvenih studija u Sarajevu 2016. godine, na temu Zastupljenost simptoma depresije kod radno aktivnih žena na području općine Bihać. Time stekao akademsku titulu magistar zdravstvene njege i terapije. Odlukom senata Univerziteta u Bihaću izabran je u naučno- nastavno zvanje višeg asistenta na Visokoj zdravstvenoj školi Univerziteta u Bihaću za užu oblast Zdravstvena njega za predmete Zdravstvena njega i Patronažna njega.
MA Aldina Aldžić-Baltić viši asistent
Aldina Aldžić-Baltić rođena je 21.04.1994. godine u Varoškoj Rijeci. Osnovnu školu i Gimnaziju završila je u Bužimu sa odličnim uspjehom kao učenik generacije. Nakon srednje škole upisuje i uspješno završava Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu, odsjek za hemiju. Nakon diplomiranja upisuje master studij na Prirodno-matematičkom fakultetu u Sarajevu i uspješno brani magistarsku tezu, te stiče zvanje magistra inženjerske hemije. Senat Univerziteta u Bihaću, 19.10.2017. godine, dodijelio joj je saradničko zvanje višeg asistenta na predmetima iz oblasti Hemije, a zaposlena je na organizacionoj jedinici Fakultet zdravstvenih studija .
mr. Edina Šertović viši asistent
Edina Šertović rođena je 05.10.1980. godine u Bosanskoj Krupi, Republika Bosna i Hercegovina. Osnovno obrazovanje i gimnaziju završila je u Bosanskoj Krupi. Biotehnički fakultet, Univerziteta u Bihaću odsjek Prehrambeni, smjer prehrambena tehnologija, upisala je 1999. godine u Bihaću. Diplomirala je 2004. godine i stekla zvanje diplomirani inžinjer prehrambene tehnologije. Od 11.04.2007. godine zaposlena je kao asistent na Biotehničkom fakultetu, Univerziteta u Bihaću. Iste godine upisala je postdiplomski studij na Poljoprivredno – prehrambenom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, oblast Kontrola kvaliteta hrane i pića. Magistrirala je 19.04.2012. godine i stekla zvanje magistra poljoprivrednih nauka, oblast Kontrola kvaliteta hrane i pića. Od 08.10.2012. godine dobila je izbor u zvanje višeg asistenta do danas. Doktorski studij upisala je 2013. godine na Poljoprivredno – prehrabenom fakultetu, Univerziteta u Sarajevu. U toku svog naučno – istraživačkog rada, objavila je nekoliko naučnih radova na domaćim i međunarodnim kongresima.
mr. sc. Edina Karabeg viši asistent
Mr sc Prim Edina Karabeg dr med , specijalista pedijatar, rođena 04.11.1961.god. u Sanskom Mostu, Bosna i Hercegovina.
Osnovnu školu (1976.) i Gimnaziju (1980.god.) je završila u Sanskom Mostu.
Medicinski fakultet u Banja Luci završila 09.09.1985.god., a stručni ispit položila 03.02.1987.god. u Sarajevu.
Specijalizaciju iz pedijatrije završila na Pedijatrijskoj klinici UKC u Sarajevu gdje je i položila specijalistički ispit 13 .09.1997.god.
Završila postdiplomski studij , Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.
15.5.2012. Odbranila Magistarski rad pod naslovom : „Neurorazvojno praćenje dojenčadi sa perinatalnim rizičnim faktorima u primarnoj pedijatrijskoj praksi“ .
Odbranila tezu doktorske disertacije 13.12.2013. god.: Neurorazvojni ishod djece s anomalijama pupčane vrpce .
mr. Hatidže Burnić predavač
Hatidže Burnić, rođena 14.07.1970. godine u Njemačkoj, gdje završava osnovno i srednje obrazovanje. Nakon toga upisuje Pedagoški fakultet, odsjek Njemački jezik, na kojem diplomira 2008. godine i stiče zvanje profesor njemačkog jezika i književnost. Postdiplomski studij nastavlja na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru, FHN, kolegij za lingvistiku, gdje je magistrirala 2011. godine. Nakon toga radi kao predavač njemačkog jezika na Visokoj zdravstvenoj školi, Univerziteta u Bihaću, a na Tehničkom fakultetu je viši asistent za istu oblast. Trenutno radi na svojoj doktorskoj tezi.
mr. Dijana Sulejmanović viši asistent
Dijana Sulejmanović je rođena 21.2.1987. u Banjoj Luci. Od akademske 2014/2015. godine je angažirana kao viši asistent za oblast Psihologija na Univerzitetu u Bihaću. Objavila je preko 20 naučnih radova te prevela stručnu knjigu o spektru autističnih poremećaja „A Strange World” Martine F. Delfos s engleskog na bosanski jezik. Održala je predavanje za studente treće godine Psihologije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu na temu suicidalnosti te za studente doktorskog studija Čikaške škole psihologije u Washingtonu na temu ratne traume. Pohađala je brojne edukacije iz oblasti psihoterapije i završila napredni nivo edukacije iz Kognitivno-bihejvioralne psihoterapije. Uže područje istraživanja: školska psihologija, suicid i kognitivno-bihejvioralna modifikacija.

Info blok
  • Objavljeno u kategorijama:NASTAVNO OSOBLJE
  • Objavio korisnik Webmaster
  • Pročitana 14627 puta