[ Prijava ]
Glavni izbornik
Opće informacije

Fakultet zdravstvenih studija (FZS) kao organizaciona jedinica Univerziteta u Bihaću je pravni sljedbenik Visoke zdravstvene škole (VZŠ) Univerziteta u Bihaću i Više medicinske škole u Bihaću koja je Rješenjem, broj: U/I-17/98, od 10. 7. 1998. g. upisana u sudski registar.

Dana 18. 10. 2006. godine Kantonalno ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta je dalo saglasnost za:

  • preimenovanje JU „Viša medicinska škola“ u JU „Visoka zdravstvena škola Univerziteta u Bihaću“ (naziv subjekta promijenjen 24. 11. 2006. g.)
  • početak rada JU „Visoka zdravstvena škola Univerziteta u Bihaću“ u akademskoj 2006/2007. godini po principu studija prvog ciklusa i to na dva odsjeka:
  1. Studij sanitarno-ekološkog inženjerstva i
  2. Studij sestrinstva.

Na osnovu Zaključka Senata o Inicijativi za prerastanje VZŠ u FZS Privremeni Upravni odbor Univerziteta u Bihaću je donio Odluku br. 01-2000/2017 od 22. 2. 2017. godine o prihvatanju Inicijative Senata Univerziteta u Bihaću za prerastanje VZŠ u FZS u kapacitetu dva postojeća studijska programa: Odsjek sestrinstva i Odsjek sanitarnog inženjerstva, sa studijskog programa 180 ECTS kredita na studijski program 240 ECTS kredita, 8 (osam) semestara.

Odlukom Skupštine USK-a broj: 01-02-4-560/17 od 19.06.2017. godine o usvajanju Elaborata o prerastanju Visoke zdravstvene škole u Fakultet zdravstvenih studija, Visoka zdravstvena škola mijenja naziv u Fakultet zdravstvenih studija.

Odlukom Senata Univerziteta u Bihaću broj: 06-3303/2018 od 31.05.2018. godine usvojen je studijski program Fizikalna terapija (I ciklus studija na odsjeku sestrinstva) sa 240 ECTS.

Nastavni proces je organiziran u tri studijska programa:

  1. Sanitarno inženjerstvo,
  2. Sestrinstvo i
  3. Fizikalna terapija.

Nastavni proces se izvodi po bolonjskom I ciklusu koji traje 4 godine, VIII semestara sa 240 ECTS.


Organi fakulteta:

Dekan: prof. dr. Ekrem Pehlić
Prodekan za nastavu i studentska pitanja: doc. dr. Asmir Aldžić
Prodekan za naučno-istraživački rad: doc. dr. Jasmin Toromanović

Info blok
  • Objavljeno u kategorijama:FAKULTET
  • Objavio korisnik Webmaster
  • Pročitana 36881 puta