[ Prijava ]
Glavni izbornik
Profesori

doc. dr. Asmir Aldžić docent
Asmir Aldžić rođen je u Varoškoj Rijeci 21 oktobra 1986 godine. Osnovnu školu i Gimnaziju završio je u Bužimu s odličnim uspjehom. Nakon srednje škole upisao je i uspješno završio Prirodno-matematički fakultet u Sarajevu, odsjek za biologiju smjer mikrobiologija. Nakon diplomiranja upisuje master studij na Prirodno-matematičkom fakultetu u Sarajevu i uspješno je odbranio magistarski rad i stekao zvanje magistra biologije uža naučna oblast mikrobiologija. Nakon toga je zasnovao radni odnos na Univerzitetu u Bihaću na organizacionoj jedinici Visoka zdravstvena škola 23.11.2011. godine. Na Prirodno-matematičkom fakultetu u Sarajevu doktorirao 10.07.2017. godine i time stekao zvanje doktora bioloških nauka u oblasti mikrobiologije.
prof. dr. Jasmin Toromanović vanredni profesor
Rođen u Cazinu 20.11.1968. godine, gdje je završio osnovnu i srednju školu.
prof. dr. Adnan Ćehajić vanredni profesor
Rođen u Bihaću,BiH, 23.05.1959.g.
Izbori na predmete: Opća ekologija, Upravljanje otpadom, Analiza fizikalnih faktora okoliša.
prof. dr. Huska Jukić vanredni profesor
Huska Jukić, je rođen 29. augusta 1969. godine u Brekovici - Bihaću, gdje je pohađao osnovnu i srednju školu. Nakon završene srednje škole, školovanje nastavio na Višoj tehničkoj školi Bihać Univerziteta u Banja Luci. 1998. godine upisao Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću, smjer Prehrambena tehnologija, gdje je diplomirao 2002. godine. Po stjecanju diplome, bio uposlen u srednjoj medicinskoj školi u svojstvu predavača na predmetima Ekološko-sanitarnog smjera, te firmi ''Agros'' Sarajevo na poslovima tehnologa prehrane. Akademske 2002/2003. godine upisuje poslijediplomski magistarski znanstveni studij, smjer Prehrambena tehnologija na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. 2006. godine je obranio magistarski rad pod naslovom ''Antropogeni utjecaj na bakterijsku populaciju rijeke Une na području grada Bihaća''. Po stjecanju diplome, izabran je na Nastavno-naučnom vijeću Univerziteta u Bihaću u svojstvo višeg asistenta na Visokoj zdravstvenoj školi, te suradnika na Biotehničkom fakultetu istog Univerziteta.
doc. dr. Samir Porić docent
Rođen u Bosanskoj Krupi 16.06.1964. godine, država Bosna i Hercegovina Osnovnu školu i gimnaziju završio u Bosanskoj Krupi.
Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli (BiH) završio 1996. godine.Državni ispit položio u Sarajevu (BiH)1998. godine.Specijalistički ispit iz porodične/obiteljske medicine položio u Sarajevu 2002. godine pri Queens Univerzitetu iz Kingstona – Canada; ured u Sarajevu. Postdiplomski studij završio na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu odbranom magistarskog rada pod nazivom: „Uticaj zdravstveno-socijalnih, ekonomskih, kulturnih i ekoloških faktora na zdravo življenje“, 2011. godine. Projekat doktorske disertacije pod nazivom „ Uticaj statusa nezaposlenosti na mentalno zdravlje“ odbranio u julu mjesecu 2013 godine na medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Stručno zvanje Primarijus dobio aprila mjeseca 2014. god.
prof. dr. Dževad Džanić redovni profesor
Rođen 01.01.1951 godine u Velikoj Kladuši.
prof. dr. Sulejman Kendić redovni profesor
Prof. dr. sc Sulejman Kendić je rođen 21.06.1952. godine u Šumatcu, općina Velika Kladuša, Bosna i Hercegovina. Redovni prof. na predmetu: Zdravstvena njega, Patronažna njega, Fiziologija sa fiziologijom sporta.
prof. dr. Zlatko Midžić vanredni profesor
Prof. dr. sc. Zlatko Midžić je rođen 20.05.1953. godine u Travniku, Bosna i Hercegovina. Trenutno radi u Kantonalnoj bolnici "dr. Irfan Ljubijankić" Bihać, interni odjel, koronarna jedinica. Završio medicinski fakultet u Sarajevu i Beogradu 1978. godine, postdiplomski studij na medicinskom fakultetu u Sarajevu 1990. godine, i odbranio doktorsku disertaciju također na medicinskom fakultetu u Sarajevu 2006. godine.
prof. dr. Selim Toromanović vanredni profesor
Rođen 1961. godine u Cazinu gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. Diplomirao na Medicinskom fakultetu u Banjaluci 1988. godine. Obavezni ljekarski staž proveo u Kliničkom centru u Banjaluci i Domu zdravlja Cazin. Stručni ispit za samostalan rad položio u Zagrebu na Zavodu za zaštitu zdravlja 1990.g. U Domu zdravlja Cazin radio kao ljekar opće prakse a potom kao specijalista socijalne medicine, organizacije i ekonomoke zdravstvene zaštite. Tokom rata obavljao dužnost rukovodioca Teritorijalne ratne bolnice u Cazinu. Nakon rata u dva mandata biran i imenovan na funkciju direktora Doma zdravlja Cazin. Nakon promjene mjesta boravka 2013.g. počinje raditi u Domu zdravlja Kantona Sarajevo na mjestu voditelja Odjela za organizaciju i poboljšanje kvaliteta i sigurnosti. Tokom 2014. godine prelazi raditi u Klinički centr Univerziteta u Sarajevu na mjestu šefa Službe za poboljšanje kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga.
prof. dr. Nermin Pračić vanredni profesor
Rođen 22.01.1964. godine u Bosanskoj Gradišci gdje je završio osnovnu i srednju školu (Gimnazija). Veterinarski fakultet završio 1988. godine. U periodu 1988. do 2011. godine stalno zaposlen u struci, kao dr.vet.medicine na farmi i u veterinarskoj stanici, veterinarski inspektor, rukovodilac odjela za zoohigijenu i reprodukciju Veterinarskog zavoda Bihać. Na Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću prelazi 2011. godine, na radno mjesto nastavnik-docent. 2000-2004…..vanjski saradnik-asistent na BTF, na predmetima “Anatomija i fiziologija domaćih životinja” i “Reprodukcija domaćih životinja”; 2004-2011. …vanjski saradnik-viši asistent na BTF, na predmetima “Reprodukcija domaćih životinja i “Ishrana domaćih životinja”; 2011-2014….docent na BTF, na predmetima “Fiziologija domaćih životinja”, “Higijena i preventiva bolesti životinja”; 2013. godine izabran u zvanje docenta na predmet “Sanitarna inspekcija” na Visokoj zdravstvenoj školi Univerziteta u Bihaću. Od 2014. je vanredni profesor na BTF, naučno polje - Animalne nauke i mljekarstvo; uža naučna oblast – Stočarstvo. Autor je i koautor preko 50 stručnih i naučnih radova. Recenzent je jednog praktikuma i dva udžbenika. Mentor tri magistarska rada i jedne doktorske disertacije. Koautor 4 univerzitetska udžbenika.(Konjogojstvo, Reprodukcija pasa, Šupljorošci, Sanitarna inspekcija I sigurnost hrane) Član većeg broja Komisija za izbor u zvanja (15), za odbranu doktorskih disertacija (2), magistarskih radova (16) te završnih-diplomskih radova na BTF, VZŠ i Poljoprivrednom fakultetu u Banjaluci. Nosilac 4, a suradnik u 2 naučno-istraživačka projekta. Učesnik i aktivni sudionik (izlagač, moderator) na 14 naučno-stručnih skupova, kongresa i simpozija.
prof. dr. Tešo Ristić vanredni profesor
Rođen 24. 04. 1957. godine u Banji Vrućici. Diplomirao na PMF-u Univerziteta u Novom Sadu februara 1981. godine i stekao zvanje diplomirani geograf. Magistrirao 1997. godine na Geografskom fakultetu Univerziteta u Beogradu na odsjeku za Prostorno planiranje turizma. Doktorsku disertaciju pod nazivom Klimatske osnove biljne proizvodnje Usorsko-Ukrinskog kraja Republike Srpske odbranio je marta 2003. na PMF-u Univerziteta u Banja Luci. Vanredni je profesor za užu naučnu oblast Ekologija, kao i Turizam. Stalno zaposlen na Nezavisnom univerzitetu u Banja Luci.
prof. dr. Eldar Isaković vanredni profesor
Eldar Isaković je rođen 13.10.1962. godine u Tuzli gdje je završio osnovnu školu, gimnaziju i srednju muzičku školu. Studij medicine završio je na Medicinskom fakultetu u Tuzli 1987. godine. Ljekarski pripravnički staž završio je u Tuzli 1988. godine, a stručni ljekarski ispit položio je 1989. godine u Sarajevu. Na hirurškoj klinici Kliničkog centra u Tuzli zasnovao je radni odnos 1988. godine. Kao asistent na predmetu Anatomija Medicinskog fakultetana zaposlio se a 1990. godine. Postdiplomski studij pohađao je od 1991. do 1995. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli i položio sve predviđene ispite 1996. godine. Projekat magistarskog rada pod nazivom «VARIJACIJE BUBREGA I ABDOMINALNOG DIJELA URETERA» odbranio je 14.05.1999. godine. Magistarski rad pod istim nazivim odbranio je 11.05.2001. godine na Medicinskom fakultetu u Tuzli pod mentorstvom prof. dr Admedine Savković. Doktorsku disertaciju pod nazivom «KORELACIJA IZMEĐU ANATOMSKIH VARIJACIJA BUBREGA I KLINIČKIH NALAZA» odbranio je 10.09.2004. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli pod mentorstvom prof. dr Admedine Savković. Završio je 4th Postgraduate Course of the Medical Summer School-Dubrovnik on Molecular Medicine – Signal Transduction, u vremenu od 09.10. – 15.10.1998. godine. U okviru Tempus Cards Project of European Commission završio je seminar “TECH THE TEACHER” ( Nove didaktičke metode učenja i ispitivanja) 2006. Aktivno govori engleski jezik i ima dobro poznavanje rada na računaru.
doc. dr. Enes Karabeg docent
Enes Karabeg rođen je u Samoboru 1961. godine. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Sanskom Mostu.
Medicinski fakultet završio je u Banja Luci 1988. godine, od kad je zaposlen u Domu zdravlja Sanski Most.
Specijalizaciju iz Ginekologije i akušerstva završio je 2001. godine. Do 2004. godine radi u dispanzeru za žene Doma zdravlja u Sanskom Mostu, potom je u radnom odnosu u vlastitoj poliklinici.
Od 2008. godine načelnik je odjela za ginekologiju i akušerstvo Opće bolnice S. Most.
Postdiplomski studij završio je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, 1998. godine.
2006. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu odbranio je Magistarski rad pod naslovom „Patologija pupčanika praćena kolor-dopler tehnikom: implikacija na trudnoću, porod i novorođenče“ i stekao akademski stupanj magistra medicinskih nauka. 26.01.2011. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu odbranio je doktorsku disertaciju pod naslovom: "Dušični oksid kao prediktor prijevremenog poroda" i stekao akademski stupanj doktora medicinskih nauka. 1998. godine izabran je u zvanje asistenta na nastavnom predmetu Urgentna medicina na Višoj medicinskoj školi Univerziteta u Bihaću. 2001. godine izabran je u zvanje asistenta na nastavnom predmetu Ginekologija i akušerstvo Visoke zdravstvene škole Univerziteta u Bihaću. 2007. godine izabran je u zvanje višeg asistenta na nastavnom predmetu Ginekologija i akušerstvo Visoke zdravstvene škole Univerziteta u Bihaću. 2003. godine kao priznanje za dugogodišnji uspješan rad i postignute rezultate u zaštiti zdravlja stanovništva i razvoju zdravstva dodjeljeno mu je priznanje primarijus. 2013- direktor Opće bolnice u Sanskom Mostu Završio je više domaćih i inostranih škola i tečajeva iz područja ginekologije i akušerstva, laparoskopije, histeroskopije, kolposkopije, ultra¬zvučne dijagnostike. Aktivni učesnik više desetina domaćih i međunarodnih kongresa iz područja ginekologije i akušerstva. Objavio je više stručnih i naučnih radova i koautor je dva univerzitetska udžbenika.
doc. dr. Šekib Umihanić docent
Umihanić Šekib je rođen 25. 06. 1970. u Bašigovcima, općina Živinice. Od 10. 04. 2002. radi u Klinici za otorinolaringologiju, cervikofacijalnu i maksilofacijalnu hirurgiju, UKC Tuzla. Specijalistički ispit iz otorinolaringologije položio je 21. 12. 2006. U periodu od 01.01.2007. do 01.07.2009. obavljao je dužnost šefa odjeljenja za odrasle, Klinike za ORL, CF i MF hirurgiju, a od 01.07.2009. obavlja dužnost šefa audiološko fonijatrijskog odjeljenja, Klinike za bolesti uha, grla i nosa, UKC Tuzla. Izabran je 27.09.2007. za Višeg asistenta na nastavnom predmetu „Otorinolaringologija”. Izabran je 06.07.2012. u naučno zvanje- Docent za nastavni predmet „Otorinolaringologija” na Medicinskom fakultetu, Univerziteta u Tuzli. Za uspješan rad i postignute posebne rezultate na zaštiti zdravlja stanovništva dodijeljen mu je 07.04.2012, naziv Primarijus. Educiran je iz otohirurgije u Prvoj ORL klinici Bratislava - Slovačka; Edirne, Malattia, Istanbul- Turska. Edukaciju iz rinosinusne hirurgije obavio je u Univerzitetskoj bolnici Šalata, Zagreb. Edukaciju iz dječije otorinolaringologije obavio je u Cincinnati Children's Hospital Medical Center, Cincinnati, USA. Obavio je edukaciju iz kohlearne implantacije u Kajetany- Poljska; Innsbruku i Kremsu- Austrija. Oženjen je, otac je jedne kćerke i dva sina.
doc. dr. Šemso Rošić docent
Rođen 1. januara 1963. u Pećigradu (Cazin). Nacionalnost bošnjak. Stalno nastanjen u BiH.
doc. dr. Emin Mesić docent
Rođen 10.januara 1949. Bos. Krupi. Osnovnu školu završio u Bosanskoj Krupi, a srednju u Vinkovcima.,Fakultet političkih znanosti u Zagrebu, a magistarske i doktorske studije na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu. Do 1992. godine radio u privredi i medijima, a nakon 1995. godine u javnoj upravi, medijima i visokom obrazovanju. U naučnom zvanju docenta angažovan na Visokoj zdravstvenoj školi i Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta u Bihaću. Objavio sedam knjiga i oko 100 različitih naučnih radova.

Info blok
  • Objavljeno u kategorijama:NASTAVNO OSOBLJE
  • Objavio korisnik Webmaster
  • Pročitana 25158 puta