[ Prijava ]
Glavni izbornik
Konkurs za upis - drugi upisni termin 2021. godine

Konkurs za upis po drugom upisnom terminu traje do 24. septembra 2021. godine.

Dokumenti se mogu predati svakim radnim danom od 8 do 15 sati u prostorijama Sekretarijata fakulteta.

Kandidati koji apliciraju na upis u prvu godinu I ciklusa studija su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:

1. Prijava na konkurs koju popunjavate na fakultetu
2. Uplatnica za prijavu na konkurs (20 KM)
3. Svjedočanstva o završenom I, II, III i IV razredu srednje škole.
4. Diploma o završenoj srednjoj školi.
5. Izvod iz matične knjige rođenih
6. Drugu dokumentaciju relevantnu za ostvarivanje dodatnih bodova na rang listi (priznanja, nagrade, uvjerenja)

Kandidati koji apliciraju na upis u prvu godinu II ciklusa studija su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:

1. Prijava na konkurs koju popunjavate na fakutetu
2. Uplatnica za prijavu na konkurs (20 KM)
3. Diplomu o završenom studiju 240 ECTS (kandidati koji su završili Razlikovni studij trebaju dostaviti i Diplomu sa 180 ECTS)
4. Dodatak diplomi sa prosjekom ocjena 240 ECTS (Uvjerenje o prosjeku ocjena sa 180 ECTS)
5. Izvod iz matične knjige rođenih
6. Drugu dokumentaciju relevantnu za ostvarivanje dodatnih bodova na rang listi (priznanja, nagrade, uvjerenja)

Kandidati koji apliciraju na upis za Razlikovni studij su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:

1. Prijava na konkurs koju popunjavate na fakutetu
2. Uplatnica za prijavu na konkurs (20 KM)
3. Diplomu o završenom studiju sa 180 ECTS.
4. Uvjerenje o prosjeku ocjena.
5. Izvod iz matične knjige rođenih
6. Drugu dokumentaciju relevantnu za ostvarivanje dodatnih bodova na rang listi (priznanja, nagrade, uvjerenja)

Kanidati mogu aplicirati na:

I ciklus na Sestrinstvu, Fizikalnoj terapiji i Sanitarnom inženjerstvu.
II ciklus i Razlikovni studij na odsjecima Sestrinstvo i Sanitarno inženjerstvo.

Sretno

Info blok