[ Prijava ]
Glavni izbornik
prof. dr. Nermin Pračić, vanredni profesor

Rođen 22.01.1964. godine u Bosanskoj Gradišci gdje je završio osnovnu i srednju školu (Gimnazija). Veterinarski fakultet završio 1988. godine. U periodu 1988. do 2011. godine stalno zaposlen u struci, kao dr.vet.medicine na farmi i u veterinarskoj stanici, veterinarski inspektor, rukovodilac odjela za zoohigijenu i reprodukciju Veterinarskog zavoda Bihać. Na Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću prelazi 2011. godine, na radno mjesto nastavnik-docent.
2000-2004…..vanjski saradnik-asistent na BTF, na predmetima “Anatomija i fiziologija domaćih životinja” i “Reprodukcija domaćih životinja”
2004-2011. …vanjski saradnik-viši asistent na BTF, na predmetima “Reprodukcija domaćih životinja i “Ishrana domaćih životinja”;
2011-2014….docent na BTF, na predmetima “Fiziologija domaćih životinja”, “Higijena i preventiva bolesti životinja”;
2013. godine izabran u zvanje docenta na predmet “Sanitarna inspekcija” na Visokoj zdravstvenoj školi Univerziteta u Bihaću
Od 2014. je vanredni profesor na BTF, naučno polje - Animalne nauke i mljekarstvo; uža naučna oblast – Stočarstvo.

Autor je i koautor preko 40 stručnih i naučnih radova.
Recenzent je jednog praktikuma i dva udžbenika.
Mentor tri magistarska rada.
Koautor jednog univerzitetskog udžbenika.
Član većeg broja Komisija za izbor u zvanja (15), za odbranu doktorskih disertacija (2), magistarskih radova (16) te završnih-diplomskih radova na BTF, VZŠ i Poljoprivrednom fakultetu u Banjaluci.
Nosilac 4, a suradnik u 2 naučno-istraživačka projekta.
Učesnik i aktivni sudionik (izlagač, moderator) na 13 naučno-stručnih skupova, kongresa i simpozija.

Edukacija i akademske titule
STEPENNAZIV TEZE
Doktor nauka, disertacija“VJEŠTAČKO OSJEMENJAVANJE KAO BIOTEHNOLOŠKA METODA POVEĆANJA REPRODUKTIVNE AKTIVNOSTI GOVEDA I REZULTATI NJENE PRIMJENE NA PODRUČJU UNSKO-SANSKOG KANTONA”, BIOTEHNIČKI FAKULTET UNIVERZITETA U BIHAĆU, 2010. GODINE
Magistar nauka, teza"INDUKCIJA ESTRUSA SA PGF2ALFA I BUSERELINOM U ANESTRUSNIH I NEGRAVIDNIH KRAVA I JUNICA", VETERINARSKI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU, 2003. GODINE
Diplomski studijVETERINARSKI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU, 1988. GODINE


Info blok