[ Prijava ]
Glavni izbornik
dr. sc. Huska Jukić, vanredni profesor

Huska Jukić, je rođen 29. augusta 1969. godine u Brekovici - Bihaću, gdje je pohađao osnovnu i srednju školu. Nakon završene srednje škole, školovanje nastavio na Višoj tehničkoj školi Bihać Univerziteta u Banja Luci. 1998. godine upisao Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću, smjer Prehrambena tehnologija, gdje je diplomirao 2002. godine. Po stjecanju diplome, bio uposlen u srednjoj medicinskoj školi u svojstvu predavača na predmetima Ekološko-sanitarnog smjera, te firmi ''Agros'' Sarajevo na poslovima tehnologa prehrane. Akademske 2002/2003. godine upisuje poslijediplomski magistarski znanstveni studij, smjer Prehrambena tehnologija na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. 2006. godine je obranio magistarski rad pod naslovom ''Antropogeni utjecaj na bakterijsku populaciju rijeke Une na području grada Bihaća''. Po stjecanju diplome, izabran je na Nastavno-naučnom vijeću Univerziteta u Bihaću u svojstvo višeg asistenta na Visokoj zdravstvenoj školi, te suradnika na Biotehničkom fakultetu istog Univerziteta.

Edukacija i akademske titule
STEPENNAZIV TEZE
Doktor nauka, disertacija''Sprječavanje genotoksičnog učinka ohratoksina i alfatoksina B1 ekstraktima vrsta roda Echinacea L. i Castanea Mill.'', Prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Osijeku, 2012.
Magistar nauka, teza''Antropogeni utjecaj na bakterijsku populaciju rijeke Une na području grada Bihaća"Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2006. godine
Diplomski studijBiotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću, 2002.


Curriculum Vitae (CV)
Detaljni CV možete pogledati na sljedećem linku.

Info blok