[ Prijava ]
O fakultetu
Glavni izbornik
Viši asistenti


mr. Edina Šertović viši asistent
Edina Šertović rođena je 05.10.1980. godine u Bosanskoj Krupi, Republika Bosna i Hercegovina. Osnovno obrazovanje i gimnaziju završila je u Bosanskoj Krupi. Biotehnički fakultet, Univerziteta u Bihaću odsjek Prehrambeni, smjer prehrambena tehnologija, upisala je 1999. godine u Bihaću. Diplomirala je 2004. godine i stekla zvanje diplomirani inžinjer prehrambene tehnologije. Od 11.04.2007. godine zaposlena je kao asistent na Biotehničkom fakultetu, Univerziteta u Bihaću. Iste godine upisala je postdiplomski studij na Poljoprivredno – prehrambenom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, oblast Kontrola kvaliteta hrane i pića. Magistrirala je 19.04.2012. godine i stekla zvanje magistra poljoprivrednih nauka, oblast Kontrola kvaliteta hrane i pića. Od 08.10.2012. godine dobila je izbor u zvanje višeg asistenta do danas. Doktorski studij upisala je 2013. godine na Poljoprivredno – prehrabenom fakultetu, Univerziteta u Sarajevu. U toku svog naučno – istraživačkog rada, objavila je nekoliko naučnih radova na domaćim i međunarodnim kongresima.
mr. Mejra Bektašević viši asistent
Uposlenik Univerziteta u Bihaću; od 2007. do 2012. asistent, a od 2012. godine viši asistent na predmetima: Biohemija, Hemija i biohemija hrane, Instrumentalne metode analize. Rođena u Bihaću. Završila Pedagošku akademiju, Univerzitet u Sarajevu, a potom Biotehnički fakultet, Univerzitet u Bihaću. Poslijediplomski magistarski studij hemijskih nauka završila na Prirodno-matematičkom fakultetu, Univerzitet u Sarajevu. Dobitnica Zlatne plakete Univerziteta u Bihaću. Koautor univerzitetskog udžbenika “Eksperimentalna Biohemija”.
mr. Merima Toromanović viši asistent
Merima Toromanović, rođena 19.11.1985. godine u Bihaću. Opću gimnaziju završila u Cazinu, a akademske 2004/2005 upisala Biotehnički fakultet, odsjek Prehrambeni, smjer Prehrambena tehnologija. Diplomski rad odbranila 2008. godine ocjenom 10 i stekla zvanje dipl.ing. prehrambene tehnologije. Poslijediplomski studij upisala 2009. godine na Biotehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću, odsjek Prehrambeni, smjer Prehrambeno inženjerstvo. Na poslijediplomskom studiju položila sve ispite prosječnom ocjenom 9,6, a 28.02.2014. godine uspješno odbranila magistarski rad pod nazivom “Biološka razgradnja spojeva s dušikom u otpadnoj vodi grada” i stekla zvanje magistar nauka prehrambene tehnologije. Učesnik na nekoliko naučno-istraživačkih projekata iz oblasti zaštite okoliša i autor Internog praktikuma iz predmeta Tehnologija vode i obrada otpadnih voda i Hemija okoliša. Učesnik na međunarodnim konferencijama i autor naučno-istraživačkih radova, pretežno iz oblasti Okolišne biotehnologije. Zaposlena na Univerzitetu u Bihaću kao viši asistent na predmetima iz Šire oblasti Inženjerstvo i tehnologija, polje Inženjerstvo životne sredine i Uža oblast Industrijska i okolišna biotehnologija.
mr. Mersina Šehić viši asistent
Mersina Šehić je viša asistentica na Odsjeku za engleski jezik i književnost Pedagoškog fakulteta u Bihaću. Interesira se za frazeologiju i kontaktnu lingvistiku. Odbranila je master rad iz komparativne frazeologije na Filološkom fakultetu u Banjoj Luci. Sudjeluje u međunarodnim istraživačkim projektima Ivo Andrić u evropskom kontekstu i Lirski, humoristički i satirički svijet Branka Ćopića na Institutu za slavistiku Univerziteta Karl-Franzens, Graz.
mr. Safeta Redžić viši asistent
Safeta Redžić, rođena 28.04.1982 godine u Orašcu, općina Bihać gdje je završila osnovnu školu i srednju Medicinsku školu Bihać, hemijski tehničar općeg smjera. Diplomirala je na Biotehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću. Postdiplomski studij pohađala je na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu i stekla zvanje magistrice hemijskih nauka. Studentica je doktorskog studije Hemije na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.
mr. sc. Edina Karabeg viši asistent
Mr sc Prim Edina Karabeg dr med , specijalista pedijatar, rođena 04.11.1961.god. u Sanskom Mostu, Bosna i Hercegovina.
Osnovnu školu (1976.) i Gimnaziju (1980.god.) je završila u Sanskom Mostu.
Medicinski fakultet u Banja Luci završila 09.09.1985.god., a stručni ispit položila 03.02.1987.god. u Sarajevu.
Specijalizaciju iz pedijatrije završila na Pedijatrijskoj klinici UKC u Sarajevu gdje je i položila specijalistički ispit 13 .09.1997.god.
Završila postdiplomski studij , Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.
15.5.2012. Odbranila Magistarski rad pod naslovom : „Neurorazvojno praćenje dojenčadi sa perinatalnim rizičnim faktorima u primarnoj pedijatrijskoj praksi“ .
Odbranila tezu doktorske disertacije 13.12.2013. god.: Neurorazvojni ishod djece s anomalijama pupčane vrpce .
mr. Hatidže Burnić predavač
Hatidže Burnić, rođena 14.07.1970. godine u Njemačkoj, gdje završava osnovno i srednje obrazovanje. Nakon toga upisuje Pedagoški fakultet, odsjek Njemački jezik, na kojem diplomira 2008. godine i stiče zvanje profesor njemačkog jezika i književnost. Postdiplomski studij nastavlja na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru, FHN, kolegij za lingvistiku, gdje je magistrirala 2011. godine. Nakon toga radi kao predavač njemačkog jezika na Visokoj zdravstvenoj školi, Univerziteta u Bihaću, a na Tehničkom fakultetu je viši asistent za istu oblast. Trenutno radi na svojoj doktorskoj tezi.
mr. Nevzeta Ibrahimpašić viši asistent
Rođena 07.06.1953.god. u Gati-Ilidži,gdje je završila osnovnu školu, gimnaziju 1972.god u Bos.Krupi,a medicinski fakultet 1978.god u Sarajevu. Specijalizaciju iz infektivnih bolesti završila u Zagrebu na Klinici za infektivne bolesti”Dr F.Mihaljević” 1985.godine. Postdiplomski studij,smjer kliničke discipline,obavila na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 2002.god. Počasno zvanje „Primarijus“ dobila 1999.god. Plaketu grada Bihaća, za izuzetna ostvarenja i postignute rezultate u oblasti zdravstva, posebno za rezultate u periodu 1992-1995.god.dobila 2007.god. Magistrirala na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 2011.godine. Radila kao ljekar opće prakse u Domu zdravlja Bihać od 1978-1981.godine,a od 1981.godine u Kantonalnoj bolnici „Dr Irfan Ljubijankić“ Bihać, od 1985.godine kao specijalista infektolog. Od 1996-2010.godine, šef Odsjeka za gastroenterologiju i hepatologiju,a od 2010.godine načelnica Odjela za infektivne bolesti. Od 1996.godine predavač u Medicinskoj školi u Bihaću, 12 godina.Od 2000.godine asistent na Višoj med.školi,Katedra za infektologiju,a od 2013.godine kao viši asistent na Visokoj zdravstvenoj školi Univerziteta u Bihaću iz predmeta Specijalna epidemiologija i Infektologija. Od 2003.godine kantonalni koordinator za HIV/AIDS u F B i H,a od 2005.godine vodi Savjetovalište za VCCT za HIV/AIDS.Potpisnica Konsensusa za liječenje koničnog hepatitisa u BiH. Uključena kao istraživač u dvije evropske studije S-COLETE I GUARD-C,koje prate efekte liječenja pegiliranim interferonom alfa 2a kod kroničnog hepatitisa.Bila organizator domaćin Simpozija infektologa BiH sa međunarodnim sudjelovanjem 2002 i 2009.godine. Član Asocijacije infektologa BiH,član Hrvatskog liječničkog zbora,član Udruženja infektologa R.Hrvatske,član Asocijacije gastroenterologa BiH i član Liječničke komore USK-a.
mr. Dijana Sulejmanović viši asistent
Dijana Sulejmanović je rođena 21.2.1987. u Banjoj Luci. Od akademske 2014/2015. godine je angažirana kao viši asistent za oblast Psihologija na Univerzitetu u Bihaću. Objavila je preko 20 naučnih radova te prevela stručnu knjigu o spektru autističnih poremećaja „A Strange World” Martine F. Delfos s engleskog na bosanski jezik. Održala je predavanje za studente treće godine Psihologije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu na temu suicidalnosti te za studente doktorskog studija Čikaške škole psihologije u Washingtonu na temu ratne traume. Pohađala je brojne edukacije iz oblasti psihoterapije i završila napredni nivo edukacije iz Kognitivno-bihejvioralne psihoterapije. Uže područje istraživanja: školska psihologija, suicid i kognitivno-bihejvioralna modifikacija.
mr. sci. Alen Lonić viši asistent
Alen Lonić rođen 23.08.1980. godine u Bihaću. Osnovnu školu završio u Cazinu, a srednju Medicinsku školu u Bihaću. Diplomirao na Fakultetu zdravstvenih studija u Sarajevu. Po završetku studija u Sarajevu zapošljava se u srednjoj Medicinskoj školi Bihać kao nastavnik za predmet Zdravstvena njega. Magistrirao na Fakultetu Zdravstvenih studija u Sarajevu 2016. godine, na temu Zastupljenost simptoma depresije kod radno aktivnih žena na području općine Bihać. Time stekao akademsku titulu magistar zdravstvene njege i terapije. Odlukom senata Univerziteta u Bihaću izabran je u naučno- nastavno zvanje višeg asistenta na Visokoj zdravstvenoj školi Univerziteta u Bihaću za užu oblast Zdravstvena njega za predmete Zdravstvena njega i Patronažna njega.

Info blok
  • Objavljeno u kategorijama:NASTAVNO OSOBLJE
  • Objavio korisnik Webmaster
  • Pročitana 13600 puta